MILJÖPOLICY VALLDA RIV OCH HÅLTAGNING AB

Vallda Riv & Håltagning AB utför betonghåltagningar, ombyggnadsrivningar och asbestsanering i Göteborg med omnejd. Vid rivning uppstår mycket avfall. Vi har identifierat avfallshanteringen som vår aktivitet med störst miljöpåverkan.

Vår strävan är att:

•  Vi ska följa aktuell miljölagstifting och arbeta med att skapa förutsättningar för att lagarna efterlevs genom att ha kompetenta medarbetare som har god kunskap om hur olika avfallsfranktioner skall sorteras och hanteras.

•  Att arbeta för ständiga förbättringar och utveckla vårt arbetssätt med avfallshantering, så att när det är möjligt kunna sortera och hantera avfallet i förekommande fraktioner. Vi sorterar ut vårt avfall i största möjliga mån i olika fraktioner ute på arbetsplatserna som läggs i behållare för borttransport. Det farliga avfallet som uppkommer läggs i behållare för borttransport. Vi ser till att avfall/farligt avfall kommer till rätt mottagare. Vi använder i största möjliga mån godkända lokala transportörer för att minska långa transporter.

•  Förebygga föroreningar och omgivningsstörningar genom att planera vårt arbete och använda maskiner och utrustning med god anpassad prestanda avseende buller och damm.

•  Vi skall vara en diskussionspartner för våra beställare avseende rivning och korrekt och säker hantering av avfall och farligt avfall.

Våra beställare ska känna förtroende för vårt miljöarbete bland annat genom att vi alltid kan redovisa hur avfallet har hanterats efter att de lämnat arbetsplatsen.

Vi arbetar ständigt med att bli bättre på miljöarbetet.

ARBETSMILJÖPOLICY VALLDA RIV OCH HÅLTAGNING AB

I vårt arbete förekommer risker. Vår strävan är att skapa säkra arbetsplatser utan olyckor men som också bidrar till medarbetarnas trivsel, arbetsglädje och yrkesstolthet. Vi uppnår detta genom att:

•   Ha bra maskinell utrustning och hjälpmedel.

     •   Kontinuerligt granska och analysera riskerna i våra arbeten och vidta eventuella åtgärder.

     •   Våra medarbetare får lov att vid behov utöka personlig skyddsutrustning och hjälpmedel.

     •   Genomföra regelbundna hälsoundersökningar.

     •   Satsa på personlig utveckling och kompetenshöjning.